FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पूरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गा.पा. ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन 

स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

निवेदक तथा नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकता

 जन्म दर्ता ,मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी

३,३ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो