FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०४/०२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 08/24/2023 - 11:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १ मिति २०८०-०४-०४ का निर्णयहरू.pdf

मिति २०८०/०३/१० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:08 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०-०३-१० को माइन्युट.pdf

मिति २०८०/०३/०७ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:08 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०-०३-०७ को माइन्युट (1).pdf

मिति २०८०/०२/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:07 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०८०-०२-१९ को माइन्यूट.pdf

मिति २०७९/१२/१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:05 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-१२-१९ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/१२/०६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:02 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-१२-०६ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/१०/१८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:01 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-१०-१८ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/९/२१ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:00 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-०९-२१ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/८/१५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 14:00 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-०८-१५ को माइन्युट.pdf

मिति २०७९/०७/२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७९-८० 07/30/2023 - 13:59 PDF icon कार्यपालिकाको मिति २०७९-०७-२५ को माइन्युट.pdf

Pages