FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 13:50 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 14:13 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 14:12 PDF icon आर्थिक ऐन ०७७.pdf
दंगीशरण गाउँपालिका तथा यस अन्तरगतका वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको मापदण्ड ७६/७७ 06/10/2020 - 06:40 PDF icon निर्धारित गरिएका मापडण्ड.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/08/2019 - 07:05 PDF icon आर्थिक एन ०७६.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:15 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
दंगीशरण गाँउपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:14 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:09 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:06 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन.pdf
दंगीशरण गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/21/2018 - 13:03 PDF icon दंगीशरण गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५.pdf

Pages